Przejdź do stopki

Uprzejmie informujemy!
Z powodu przeniesienia Filii nr 1 w Rudziczce placówka nieczynna do odwołania.
Zapraszamy do Centrali w Suszcu i innych placówek naszej Gminnej Biblioteki Publicznej!
Za utrudnienia przepraszamy - GBP Suszec.
Do zobaczenia! :)

RODO

    wyświetleń: 27

Treść

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z Art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, że do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu został wyznaczony Pan Marek Krupa. Z inspektorem można się kontaktować poprzez adres e-mail : iod.biblioteka@suszec.pl.

 

Obowiązek informacyjny – podmioty współpracujące

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje że: 

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Gminna Biblioteka Publiczna
w Suszcu,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, tel. 32 / 44 88 692, e-mail:
gbp@suszec.pl 

 

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora: 

a.     w celu wypożyczania książek zgodnie z Ustawą z dnia 27.06.1997 r o bibliotekach; 

c.     gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym; 

d.    na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody. 

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, pobrania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Obowiązek informacyjny – użytkownicy/czytelnicy

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych – zwanym dalej Administratorem – jest Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec,
tel. 32 / 4488692, email:
gbp@suszec.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą mailową pod adresem iod.biblioteka@suszec.pl

3. Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu korzystania przez Panią/Pana usług Biblioteki na podstawie art. 4 i art. 6 Ustawy z dnia 27.06.1997 r.
o bibliotekach oraz w celu dochodzenia zobowiązań wobec czytelników.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania, pobrania, usunięcia, złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia oraz w szczególnych okolicznościach złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

5. Jeżeli uzna Pani/Pan, iż przewarzanie jej danych odbywa się z naruszeniem przepisów ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od dnia przeprowadzenia ostatniej operacji; wynika to z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze. Dane będą przekazywane wyłączenie podmiotom,
z którymi Administrator będzie miał podpisaną umowę powierzenia danych osobowych.

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom jeżeli będzie to wynikało z przepisów prawa.

9. Pani/Pana Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, nie będą przekazywane do państw trzecich.