Przejdź do stopki

Uprzejmie informujemy!
Z powodu przeniesienia Filii nr 1 w Rudziczce placówka nieczynna do odwołania.
Zapraszamy do Centrali w Suszcu i innych placówek naszej Gminnej Biblioteki Publicznej!
Za utrudnienia przepraszamy - GBP Suszec.
Do zobaczenia! :)

Regulamin GBP

    wyświetleń: 102

Treść

REGULAMIN

Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu

 

§ 1

Regulamin ustala zasady i warunki korzystania  ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu

 

§ 2

Prawo korzystania

1.Biblioteka jest placówką ogólnie dostępną świadczącą usługi bezpłatnie.

2. Warunkiem zapisu do biblioteki jest:

- wypełnienie karty zapisu,

- podpisanie oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie danych osobowych tylko do celów bibliotecznych.

3. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie i kartę zapisu podpisuje rodzic lub opiekunowie.

4. Biblioteka wypożycza materiały biblioteczne osobom mieszkającym, uczącym się lub pracującym  na terenie Gminy Suszec.

5. Osoby spoza terenu Gminy Suszec wpłacają przy wypożyczaniu kaucję ustaloną przez Dyrektora GBP.

6. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

7. Czytelnik przychodząc do biblioteki zostawia teczkę lub torbę w wyznaczonym miejscu.

8. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia, jedzenia
i używania telefonów komórkowych.

9. Czytelnicy zobowiązani są zachować ciszę.

 

§3

Wypożyczanie

1.Jednorazowo można wypożyczyć 5 woluminów, na okres nie dłuższy niż 30 dni lub większą ilość i na dłuższy okres tylko za zgodą bibliotekarza.

2. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony czytelników.

3. Biblioteka może skrócić ustalony termin zwrotu książki, jeżeli jest pozycją szczególnie poszukiwaną.

4. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować materiały biblioteczne, aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

5. Wybrane książki rejestruje się u bibliotekarza, jemu też zwraca się wypożyczone pozycje.

6. Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek z terenu Gminy.

 

§ 4

Poszanowanie i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych

1.Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania materiałów bibliotecznych, będących własnością społeczną.

2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

3. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia tej samej

książki lub zapłacenia odszkodowania ustalonego przez Dyrektor GBP.

4. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia, biblioteka wydaje pokwitowania.

5. W przypadku zagubienia książki wstrzymuje się czytelnikowi dalsze korzystanie ze zbiorów, aż do uregulowania spowodowanej straty.

 

§ 5

Kaucje

1.Czytelnik, który nie jest stałym mieszkańcem Gminy Suszec, wpłaca kaucje w wysokości 20 zł za jedną wypożyczoną książkę.

2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekę co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.

3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania
z wypożyczalni nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody biblioteki.

 

§ 6

Przetrzymywanie materiałów bibliotecznych

1.Zwrot książki powinien nastąpić bez oczekiwania na upomnienie.

2. Za przetrzymywanie książek ponad termin, biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,20 zł od woluminu, za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.

3. Czytelnik pokrywa koszty upomnień według aktualnych opłat pocztowych.

4. Jeżeli czytelnik mimo upomnień uchyla się od zwrotu książki lub uiszczenia opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 7

1.Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.

2. Osoba korzystająca na miejscu z materiałów bibliotecznych ma obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin.

 

§ 8

Przepisy końcowe

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem
01 kwietnia 2008 r.