Przejdź do stopki

Coraz bliżej końca... 🙂 Póki co, jeszcze biblioteka jest NIECZYNNA - do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy. Do zobaczenia już wkrótce!

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://biblioteka.suszec.pl/.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-05-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2023-07-18

Data aktualizacji deklaracji: 2024-02-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Kinga Sikora

E-mail osoby kontaktowej: gbpsuszec@gmail.com

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 324488692

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu

Adres organu odwoławczego: ul. Ogrodowa 22 43-267 Suszec

Adres e-mail organu odwoławczego: gbp@suszec.pl

Telefon organu odwoławczego: 324488692

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu (GBP) prowadzi swoją działalność kulturalną i edukacyjną w 5 budynkach.

Centrala GBP

Znajduje się w budynku głównym Gminnego Ośrodka Kultury (GOK),  ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec. Budynkiem zarządza GOK.

Filia nr 1 w Rudziczce

Znajduje się w Remizo-Świetlicy w Rudziczce, ul. Pszczyńska 24, 43-267 Rudziczka. Budynkiem zarządza Ochotnicza Straż Pożarna z Rudziczki.

Filia nr 2 w Kryrach

Znajduje się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach, ul. Nierad 86, 43-265 Kryry. Budynkiem zarządza ZSP w Kryrach.

Filia nr 3 w Rudziczce

Znajduje się w Remizo-Świetlicy w Mizerowie, ul. Wyzwolenia 279, 43-265 Mizerów. Budynkiem zarządza GOK.

Filia nr 4 w Radostowicach

Znajduje się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radostowiach, ul. Dworcowa 56, 43-262 Radostowice. Budynkiem zarządza ZSP w Radostowiach.

Każdy budynek, w którym działamy, ma inny stopień dostosowania architektonicznego. Biblioteka znajduje się w miejscach o ułatwionym dostępie – na parterze budynku lub na piętrze z dostępem do windy. Do wszystkich budynków można wchodzić z psem przewodnikiem lub z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.