Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Konkurs PIĘKNEGO CZYTANIA

Treść

 
REGULAMIN KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA
 
 

 

1. ORGANIZATOR

 

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie oraz Stowarzyszenie „take tam…” im. Artystów Międzywojnia.
 

 

2. CEL KONKURSU
- rozwijanie i utrwalanie nawyków czytelniczych
- kształcenie umiejętności interpretacji tekstu literackiego

 

- uwrażliwienie na piękno literatury
 
3. TERMIN KONKURSU

 

Konkurs „Pięknego Czytania” odbędzie się 24 października 2018 roku
w siedzibie Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie, ul. Piastowska 1.

 

 
Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy wiekowe i każda grupa ma wyznaczone godziny rozpoczęcia konkursu.
 
Grupa I - kategoria szkoły podstawowe klasy II - III – rozpoczęcie godz. 8.30.
 
Grupa II - kategoria szkoły podstawowe klasy IV - VI – rozpoczęcie godz. 8.30.
 
Grupa III – kategoria szkoły podstawowe klasy VII – VIII i gimnazjum – rozpoczęcie godz. 11.30.
 
4. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 

Zgłaszać do konkursu można się telefonicznie lub elektronicznie:
Tel: 32/ 447-10-06
e-mail : mpbp_pszczyna_wyp@onet.eu
do dnia 15 października 2018 roku.
Zgłoszenie do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestników przez Miejsko - Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczynie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Integralną częścią regulaminu jest Obowiązek Informacyjny oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku, którą podpisuje rodzic/ opiekun uczestnika. Zgodę na wykorzystanie wizerunku należy oddać w dniu konkursu.

 

 
5. ZASADY PREZENTACJI I DOBORU TEKSTU

 

Organizatorzy przygotują teksty, dostosowane do poszczególnych kategorii uczestników.
O kolejności występowania uczestników w ramach danej kategorii wiekowej zadecyduje losowanie.
Czas na przygotowanie do wystąpienia 10 minut.
Czas czytania tekstu ok. 2-3 min., nie dłużej niż 5 minut.

 

 
6. ZASADY OCENIANIA:

 

Uczestników konkursu ocenia jury, powołane przez Organizatorów.
Kryteria oceny jury:
a. technika czytania: płynność, poprawność artykulacji głosek, dykcja, tempo czytania
b. ogólny wyraz artystyczny: mimika, gest, kontakt z odbiorcą.
Punktowanie w skali od 1 do 5. Suma zdobytych punktów
(kryteria a+ b) wyłoni zwycięzców konkursu.
Po podliczeniu punktów jury sporządzi protokół z przebiegu konkursu.
Nazwiska laureatów opublikowane zostaną na stronie Organizatora.

 

 
7. W kwestiach spornych i nie objętych regulaminem o dalszym przebiegu konkursu decyduje jury.
 
 
Obowiązek informacyjny
 

 

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie informuje, że: zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 

 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna,
 
2. kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Lechosław Buczak e-mail: iod@netbel.pl
 
3. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., udzielam zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie Pięknego Czytania
 
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki,
 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 25 lat po zakończeniu konkursu,
 
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonych zgód w dowolnym momencie,
 
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 
8. podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w konkursie.
 
 
 
 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
 
 

 

Ja niżej podpisana/y……………………………………………………………………., zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych mojego dziecka ………………………………………………………
przez Miejsko- Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczynie, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna do budowania pozytywnego wizerunku MPBP w Pszczynie w przestrzeni publicznej oraz w mediach. Zostałam/em poinformowana/y, że zgoda jest dobrowolna oraz, że mam prawo do wycofania jej w dowolnej chwili.

 

 
 
Data i podpis ……………………………………
 
 

W ww. konkursie wziął udział 1 uczeń ZSP w Mizerowie - czytelnik Filii Nr 3 w Mizerowie. Więcej informacji na: http://biblioteka-pszczyna.home.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1953:konkurs-pieknego-czytania-2018&catid=27:konkursy&Itemid=126.