Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Od 1 lutego 2008 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu istnieje Centrum Kształcenia, w którym można skorzystać z bezpłatnych kursów e-learningowych (przez internet)...

Treść

Centrum powstało w ramach projektu "Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach". Projekt jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem). 

 

W ramach projektu na terenie całego kraju powstało 379 współpracujących ze sobą centrów, które zostały zlokalizowane wyłącznie na terenach wiejskich. W każdym Centrum Kształcenia, w tym w Suszcu, można skorzystać z bezpłatnych szkoleń e-learningowych m.in. z zakresu informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych. Po pomyślnie ukończonym kursie oraz zdanym egzaminie kursant otrzyma certyfikat (nie wszystkie kursy kończą się egzaminem!). Cała oferta szkoleniowa liczy 50 kursów.  W centrum zarejestrowanych jest 69 kursantów. W przeważającej części są to osoby dorosłe w wieku od 20-30 lat, a także młodzież gimnazjalna. Na dzień dzisiejszy 24 osoby pomyślnie zdały egzamin końcowy. Najczęściej użytkownicy korzystają z kursów z zakresu informatyki (Podstawy technik komputerowych, Użytkowanie komputerów, Arkusze kalkulacyjne, Grafika menedżerska i prezentacyjna), administracji, księgowości, języka angielskiego, zarządzania kadrami. 

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą:

 • Lider Konsorcjum

  Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego - odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz część merytoryczną tworzonych pakietów edukacyjnych.

 • Partnerzy strategiczni

  4system Polska – partner odpowiedzialny za zarządzanie projektem, utworzenie i administrację siecią centrów, opracowanie techniczne pakietów edukacyjnych oraz szkolenie pracowników centrów.

  Ecorys Polska Sp. z o.o. – odpowiedzialny za monitoring oraz promocję.

  Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo – odpowiedzialna za szkolenie pracowników centrów w zakresie współpracy z osobami niepełnosprawnymi, pomoc przy dostosowaniu pakietów edukacyjnych do potrzeb niepełnosprawnych.

  Partnerzy regionalni - odpowiedzialni za organizację pracy Centrum, organizację szkoleń dla pracowników centrów, pomoc przy rekrutacji i kontaktach z lokalnymi władzami.