Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

SPOTKANIE - PRELEKCJA DOT. CHORÓB CYWILIZACYJNYCH - 24 STYCZEŃ 2012 r.

Treść

Pomiar ciśnienia dla chętnychUWAGA

Protokół
dot. przygotowania i odbycia się spotkania-prelekcji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu
biorącej udział w projekcie
„Edukacja zdrowotna w bibliotece – pielęgniarstwo dla zdrowia społeczności lokalnej”
realizowanego przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – Zarząd Główny

 

   Na podstawie Umowy Grantowej nr 19/11/2012/N31/PRB/2012 zawartej pomiędzy „Organizacją” -Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim a „Dotowanym”- Gminną Biblioteka Publiczną, ww. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie przyznało grant na sfinansowanie realizacji Projektu „Edukacja zdrowotna w bibliotece – pielęgniarstwo dla zdrowia społeczności lokalnej”.

   Wg Umowy na dokumentach finansowych dot. realizacji Umowy zamieszczono informację
o treści: „Sfinansowano ze środków Programu Rozwoju Biblioteki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Umowy Grantowej z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim”. Dokumentację
z realizacji Projektu (zdjęcia, załączniki 2 i 3, skany listy obecności, wydruki i ksero dot. e-maili, reklamy projektu w formie plakatów i ulotek. w lokalnym czasopiśmie i na stronach www) przesłano pocztą elektroniczną 31 stycznia 2013 r. po zakończeniu spotkania eksperckiego. Załącznik nr 3: Formularz sprawozdania końcowego przesłano pocztą tradycyjną 7 lutego 2013 r.

   Projekt był koordynowany przez pracownika biblioteki, a realizowany w placówce centralnej GBP w Suszcu.  GBP w Suszcu zobowiązała się do zorganizowania i przeprowadzenia spotkania-prelekcji oraz dyżuru eksperckiego. Już 27 listopada 2012 r., po zakończeniu szkolenia zorganizowanego dla uczestników Projektu, wraz z p. Kamillą Kalitka-Ulman ustalono terminy realizacji spotkania/prelekcji (24 styczeń) i spotkania eksperckiego (30 styczeń 2013 r.) oraz preferencje tematyczne – choroby cywilizacyjne.

   Jeszcze przed zorganizowaniem spotkania, wg zaleceń skontaktowano się z grupą seniorów (lokalnymi liderami, aktywistami i społecznikami) – członkami Chóru „Pogodna Jesień”, gdzie
w czasie swojego spotkania (próby chóru) przeprowadzono wywiad nt. interesujących ich chorób. Wskazano choroby, nt. których chętnie by posłuchali wykładu, takie jak:
- choroby sercowo-naczyniowe (nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zawał serca),  
- otyłość,
- cukrzyca,
- osteoporoza,
- choroby układu pokarmowego (choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, refleksowa przełyku, żylaki odbytu, biegunka, zaparcia).
   Wśród tych chorób najbardziej zainteresowani byli nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą.
   Nie zainteresował ich temat alergii, problemów psychologicznych i dewiacji społecznych
w rodzaju anoreksja, bulimia, pracoholizm/wypalenie zawodowe, alkoholizm i narkomania, uzależnienie od Internetu, depresja i natręctwa, choroby zakaźne jak AIDS i gruźlica. Uczestników spotkania zaproszono do uczestnictwa przygotowywanej prelekcji.

   W czasie dorocznego zebrania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 12.12.2012 r. w Domu Kultury w Suszcu, zaproszono ich uczestników i  rozdano ulotki informacyjne (180 szt.).
W czasie kolejnego dorocznego zebrania, zorganizowanego 18.12.2012 r. przez Radę Sołecką
dla Seniorów sołectwa Suszec, ponownie zaproszono obecnych i rozdano kolejne ulotki (120 szt.).
Na terenie Gminy Suszec rozwieszono plakaty, a w budynkach na stolikach pozostawiono ulotki:
Urząd Gminy, Apteka św. Stanisława, Ośrodek Zdrowia i Przychodnia Zdrowia przy KWK „Krupiński”, Bank Spółdzielczy oddział w Suszcu, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne
w Suszcu, w 4 Filiach bibliotecznych ościennych sołectw, w bibliotekach szkolnych w Suszcu
i w Radostowicach, w 3 placówkach handlowych, na tablicach informacyjnych i słupach ogłoszeniowych, w Centrali GBP oraz w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

Ponadto spotkania zareklamowano poprzez:
- http://www.wiadomosci.pless.pl/28765-suszec-choroby-cywilizacyjne,
- http://www.suszec.pl/index.html?id=wiadomosci&nrwiad=672506,
- http://www.biblioteka.suszec.pl/?id=79005&location=f&msg=1&lang_id=PL,
- http://pl-pl.facebook.com/pages/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Suszcu/192554664121358?ref=stream,
-
https://twitter.com/GabrielaFolek.
   Informacja i zaproszenie do uczestnictwa ukazała się też w lokalnym miesięczniku „Nowiny Suszeckiej Gminy” - Nr 1 (222) styczeń 2013 [kolejna informacja ukaże się w N-rze 2 (223) luty 2013].

   Wg zaleceń założono bibliotecznego Skype’a: gbpwsuszcu oraz komunikator GG: 45888880.
Przygotowano także wystawę tematyczną – nawiązującą do tematu prelekcji, z księgozbioru biblioteki z możliwością wypożyczenia książek i czasopism pozyskanych z punktu aptecznego [Moda na Farmację, Farmacja praktyczna, Magazyn aptekarski, Rytmy zdrowia].

   Przed spotkaniem przygotowano pomieszczenie: ustawiono stoliki i ławki, rozłożono ekran
i przygotowano laptop, projektor, przygotowano kolumnę nagłaśniającą i mikrofon bezprzewodowy oraz flipchart. Na stolikach dla słuchaczy przygotowano napoje, kawę w termosach, herbatę, cukier i mleczko, słodycze, a w czasie przerwy firma cateringowa dowiozła pizzę.

   Uczestnicy spotkania/prelekcji już na wstępie zostali poinformowani, że Projekt „Edukacja zdrowotna w bibliotece – pielęgniarstwo dla zdrowia społeczności lokalnej” prowadzony jest przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Koordynator -Bibliotekarz przedstawił Pielęgniarza, p. Kamillę Kalitka-Ulman, reprezentującą PTP, i poprosił
o poprowadzenie spotkania. P. Kamilla w czasie prezentacji multimedialnej „Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach cywilizacyjnych” omówiła schorzenia dotykające współczesne społeczeństwo, nie tylko polskie: cukrzyca, otyłość, nadciśnienie tętnicze, Choroba Niedokrwienna Serca (ChNS), zawał mięśnia sercowego, miażdżyca, osteoporoza, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP), astma, choroba wrzodowa żołądka. W czasie omawiania ww. chorób zwrócono uwagę na ich objawy, profilaktykę pierwotną i wtórną, mogące wystąpić powikłania i prewencję.
W czasie prelekcji prelegentce zadawano pytania nurtujące obecnych, także przypadków chorobowych występujących w rodzinach słuchaczy. Obecnym zaproponowano pomiar ciśnienia tętniczego, z którego chętnie skorzystano. Rozdano też nadesłane z PTP i przywiezione przez prowadzącą ulotki, foldery i broszury:
„Projekt: Edukacja zdrowotna w bibliotece – pielęgniarstwo dla zdrowia społeczności lokalnej. Promocja zdrowia i profilaktyka w chorobach cywilizacyjnych”, „Z cukrzycą na Ty”, „Cukrzyca”, „Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik”, „Zdrowe żywienie w cukrzycy”, „Wysiłek fizyczny w cukrzycy”, „Rozpoczynanie leczenia insuliną”, „Ruch to zdrowie”, „”Smacznie i zdrowo”, „”Bezpiecznie w świat. Poradnik dla podróżnika”, „Planujesz egzotyczne wakacje? Zaszczep się!”, „Broszurka podróżnika”.

   W spotkaniu wzięli udział głównie seniorzy i kilka osób z młodszego pokolenia – w sumie
23 osoby. Spotkanie rozpoczęło się punktualnie wg planu – o 17,00, a zakończyło 19,45. Zaplanowane minimum – czas 2,15 h został nawet przekroczony [co jest plusem] ze względu rozwinięcie się dyskusji  wynikłej z dużego zainteresowania obecnych omawianym  tematem.

   Aktywnie uczestniczącym w spotkaniu – zabierającym głos rozdano 20 długopisów, 12 notesików oraz 6 innych, 18 toreb reklamujących sam Projekt i Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. Dodatkowo słuchaczom rozdano ulotki z danymi kontaktowymi i informacją o kolejnym spotkaniu, tym razem eksperckim, z możliwością uzyskania indywidualnej porady.

   Takie, w formie doradztwa indywidualnego, odbyło się w kolejnym tygodniu – 30 stycznia 2013 r.
Z konsultacji osobistych skorzystało 16 nowych osób, z przewagą młodzieży. Na spotkaniu ponownie rozdawano ulotki i broszury. Punkt konsultacyjny był przygotowany: zawieszony plakat, na stoliku informacja o udzielanych poradach. Każdy uczestnik po zdobyciu odpowiednich informacji i pomiarze ciśnienia na pożegnanie był częstowany owocami. W trakcie, ponownie korzystano z możliwości pomiaru ciśnienia tętniczego. Ponadto p. Kalitka-Ulman poprzez Skype’a przeprowadziła 4 rozmowy, 1 rozmowę telefoniczną i odpowiedziała na 2 e-maile. Ilość konsultacji osobistych oraz na odległość była wystarczająca, a wręcz wykroczyła poza przewidziane ramy czasowe. P. Kalitka-Ulman na konsultacje poświęciła 3 godz. i z całą pewnością nie było możliwości przyjęcia większej liczby chętnych. Pani Kamilla Kalitka-Ulman wspaniale wywiązała się ze swoich zadań.

   Przeprowadzenie spotkań poruszających problemy zdrowotne Polaków, w tym mieszkańców naszej gminy, okazały się bardzo potrzebne. Zdecydowano się przeprowadzić je dla naszych najstarszych mieszkańców, ponieważ ci najwięcej wiedzą o konsekwencjach nieleczonych chorób, najpełniej sobie zdają sprawę z tego, że „W zdrowym ciele zdrowy duch” [Decimus Junius Juvenalis] i że prawdą są słowa Jana Kochanowskiego „Ślachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz”. Młodzi nie są jeszcze świadomi tego, że „Dobry stan zdrowia jest lepszy niż największe bogactwo” i dlatego warto by było podobne spotkanie przeprowadzić tym razem w grupie uczniów – gimnazjalistów.

   Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej serdecznie dziękują za możliwość zorganizowania spotkania/prelekcji
i dyżuru eksperckiego dot. edukacji zdrowotnej społeczności lokalnej, także naszej, prowadzonych przez edukatorów zdrowia - specjalistów pielęgniarstwa. Biblioteka także może włączać się w promowanie zdrowia i profilaktyki. Dzięki takim szkoleniom i nauce wprowadzania kilku prostych nawyków
i standardowych działań profilaktycznych można znacznie podnieść szansę na zachowanie zdrowia
i wydłużenie życia.
Działajmy na zdrowie!
Z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim lepsze życie przed nami!

Sprawozdanie sporządziła: Gabriela Folek
Wystawa publikacji ze zbiorów GBP w Suszcu dot. chorób cywilizacyjnych


Na stronie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego [http://www.ptp.na1.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=75&Itemid=53] zamieszczono artykuł p. Danuty Kuneckiej, Koordynatora projektu "Edukacja zdrowotna w bibliotece - pielęgniarstwo dla zdrowia społeczności lokalnej" pt. Spotkania - prelekcje w bibliotekach już za nami”:

 

W styczniu odbyły się w bibliotekach w: Łagiewnikach, Krosnowicach, Marcinkowicach, Czernicy, Mietkowie, Barcinie, Łabiszynie, Międzyrzeczu Podlaskim, Uchaniach, Lubyczy Królewskiej, Szczebrzeszynie, Strzelcach Krajeńskich, Zwierzynie, Krzeszycach, Suszcu, Miasteczku Śląskim, Świerklańcu, Bojszowach, Lasecznie, Lidzbarku Warmińskim spotkania - prelekcje oraz konsultacje online. Zainteresowanie jakie wzbudziły wśród mieszkańców, to efekt pracy zarówno bibliotekarzy, odpowiedzialnych za przygotowanie organizacyjne i stronę techniczną tych spotkań, ale także w dużej mierze naszych koleżanek - specjalistek, odpowiedzialnych za część merytoryczną.  
Już w marcu dla 10 najbardziej aktywnych bibliotek przewidziano kolejną turę spotkań.