Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Konkurs na logo- regulamin

Treść

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

NA LOGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SUSZCU
1. Postanowienia ogólne:

 • organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu;

2. Cel:

 • zachęcanie młodych czytelników do odwiedzania biblioteki;

 • zainteresowanie młodego czytelnika książką;

 • rozwój umiejętności plastycznych dzieci i młodziezy;

 • stworzenie logo biblioteki;

3. Temat:

 • stworzenie logo biblioteki, tematycznie związanego z biblioteką, książką, czytelnictwem itp.;

4. Warunki uczestnictwa:

 • uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież – czytelnicy bibliotek publicznych w gminie Suszec;

 • uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formacie: A5 (20 cm x 15 cm);

 • układ rysunku: dowolny (pion/poziom);

 • technika: rysunek, malunek, grafika komputerowa i inne formy płaskie, dające możliwość przeniesienia ich na nośnik elektroniczny (komputer);

 • narzędzia: pisaki, kredki, pastele, farby, tusz czarny i kolorowy, komputer itp.;

 • liczba dostarczonych prac przez uczestnika: maksymalni 3 prace;

 • jeśli jest to możliwe do prac plastycznych można dołączyć płytę lub dyskietkę z nagraną pracą (płyty i dyskietki nie będą zwracane uczestnikom);

 • prace należy dostarczyć do biblioteki lub przesłać pocztą na adres: Suszec, ul. Ogrodowa 22 z dopiskiem: “Konkurs na logo biblioteki”;

 • udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace są oryginałami autora, a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych, (Ust. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994, Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83);

5. Terminy:

 • czas trwania konkursu: 1 październik – 20 listopad 2008 roku;

 • prace konkursowe powinny być czytelnie podpisane na odwrocie i zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko autora pracy (uczestnika konkursu),

 • wiek uczestnika,

 • tytuł pracy (jeśli jest to konieczne);

 • rozdanie nagród przewidziane jest na 28 listopada 2008 roku;

6. Ocena i nagrody:

 • oceny prac konkursowych dokona jury w składzie:

 • p. Gabriela Folek (dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu) – przewodniczący jury;

 • p. Dorota Kolarczy-Bestwina (młodszy bibliotekarz) – członek jury;

 • p. Kinga Pastuszka (bibliotekarz) – członek jury;

 • p. Izabela Gogółka (stażysta) – sekretarz jury;

 • wszyscy członkowie jury dysponują 3 głosami;

 • prace wybiera się większością głosów;

 • nagrody przyzna jury powołane przez Organizatora;

 • autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe;

 • zwycięska praca zostanie wykorzystana do stworzenia logo GBP w Suszcu;

 • GBP w Suszcu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych poprawek i zmian do zwycięskiej pracy, w celu dostosowania jej do potrzeb biblioteki;

 • prace będą eksponowane w serwisie internetowym Organizatora: www.biblioteka.suszec.pl oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu;

 • prace zostaną zwrócone uczestnikom po zamknięciu wystawy w bibliotece;

7. Postanowienia końcowe:

 • nadesłanie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego “Regulaminu konkursu”;

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac konkursowych w materiałach promocyjnych;

 • dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel.: (032) 212-44-91 oraz w GBP w Suszcu.