Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Menu

KONKURSY

Treść

Zapraszamy do udziału w Konkursie literackim  "Moja najbardziej niesamowita historia",
organizowanym przez Miejską Biblioteką Publiczną w Mikołowie.

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz do udziału w konkursie.REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

„MOJA NAJBARDZIEJ NIESAMOWITA HISTORIA”


1. Organizatorem Konkursu „Moja najbardziej niesamowita historia”, zwanego w dalszej części Regulaminu konkursem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie.

2. Celem konkursu jest zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób dorosłych.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej jednego, niepublikowanego wcześniej i nienagradzanego utworu literackiego w określonych w Regulaminie terminie i formie.

5. Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć najbardziej nieprawdopodobnej, niesamowitej historii lub wydarzenia jakie miało miejsce w życiu uczestnika konkursu lub kogoś z jego najbliższego otoczenia.

6. Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest proza pisana w języku polskim.

7. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.

8. Praca konkursowa powinna obejmować nie więcej niż 5 stron znormalizowanego maszynopisu wydruk komputerowy o parametrach: interlinia 1,5 wiersza, czcionka Times New Roman
w stopniu 12).

9. Prace należy przesłać lub dostarczyć w wersji papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej zapisanej w formacie doc. lub docx. na nośniku CD. Prace należy przesyłać do dnia 30 września 2014 roku na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Karola Miarki 5, 43-190 Mikołów, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Konkurs literacki - „Moja najbardziej niesamowita historia”, dołączając stosowny formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu (do się do pobrania na stronie internetowej www.bibliotekamikolow.pl oraz w siedzibie Organizatora).

10. Ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie 2014 roku, o wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani osobiście. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.bibliotekamikolow.pl. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Prace nie będą zwracane ich autorom.

 

Na stonie MBP w Mikołowie do pobrania - karta zgłoszeniowa i regulamin kunkursu

http://www.bibliotekamikolow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=636:moja-najbardziej-niesamowita-historia&catid=37:informacje